Dijital Pazarlama

Dijital kavramı kısaca, verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi şeklinde tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr). Pazarlama, AMA’nın 2013 yılında güncellediği tanımına göre “Müşteriler, alıcılar, ortaklar ve en geniş kapsamda toplum için değerli olan tekliflerin yaratılıp iletişimlerinin, dağıtımlarının ve değişimlerinin sağlanması için gerçekleştirilen faaliyet, uygulama ve süreçler bütünüdür (www.ama.org). Dijital pazarlama, pazarlamada dijital mecraların ve araçların yoğun olarak kullanıldığı uygulamaları içermektedir. Dijital pazarlama kavramının online pazarlama kavramından farkı online ve offline olan tüm dijital mecraları kapsamasıdır. Stratejik dijital pazarlama ise stratejilerin saptanmasında ve yönetilmesinde kullanılan politika, teknik, taktik, program ve yöntemlerin dijital pazarlamaya entegre edilmesiyle oluşan bir yapıdır.

Stratejik dijital pazarlama istenilen amaçlara ulaşmak için dijital mecraların ve gerekli olan diğer unsurların, stratejik içerik çerçevesinde oluşturulmasıdır. Bu içeriği oluşturan unsurlar ilk olarak stratejik yönelmeyi gösteren misyon, vizyon, amaçlar ve hedefler sonrasında rekabet çevresini belirleyen fırsatlar ve tehditler, daha sonra ise içsel durumu ifade eden güçlü ve zayıf yönleri kapsamaktadır. Dijital pazarlama stratejileri; stratejik analiz ve araştırmalar, dijital mecralardaki faaliyetler, nöropazarlama (duyusal pazarlama), gerilla pazarlama gibi diğer pazarlama yöntemleriyle desteklenir. Bu nedenle bütünleşik bir yapıdadır.

Dijital pazarlama stratejileri açısından kullanılan oldukça çok sayıda dijital mecra bulunmaktadır. Farklı kullanım alanlarına ve özelliklere sahip olan bu mecralar ulaşılmak istenen hedeflere göre tercih edilmektedir. Bu kapsamda arama motorları, sosyal paylaşım platformları, bloglar, web siteleri, dijital pazarlama amacıyla geliştirilmiş yazılımlar ve diğer tüm mecralar yer almaktadır.

Kaynak: Eren, Ç. (2016). Otel İşletmelerinin Dijital Pazardaki Rekabet Analizi: Belek Bölgesindeki Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.